Skip to content
Annonser på Europower

Det er stor avstand mellom toppledelsen og den som faktisk er ute og gjør jobben

mer-kraft-620x400---Tore-Rønstad

Tore Rønstad er fagleder i SOFT, som er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt.

- Jeg har jobbet med sikkert arbeid i høyden i mange år også før jeg kom inn i SOFT, forteller han. Jeg har vel klatret i snart 35 år.

Veldig bekymret

Nå leder Tore Rønstad standardiseringskomiteen “Arbeid i høyden SNK279” i Standard Norge. Gjennom dette arbeidet så representerer han også Norge i Europa og også globalt innenfor standardiseringsprosjekter for sikkert arbeid i høyden.

- Ja, jeg har mange ulike roller. Jeg har også en del dialog med Arbeidstilsynet og Havindustritilsynet. Og så jobber jeg med en del med REN. I den sammenheng møter jeg mange ulike aktører med ulike utfordringer.

- Hva er du mest bekymret for med tanke på at Energikommisjonen tar til orde for at vi må ha mer av alt, raskere?

- Jeg er veldig bekymret for spennet mellom politikere, administrerende direktører i nettselskapene, og ned til den som faktisk skal gjøre arbeidet. Der er det ofte et veldig stort strekk i laget, svarer Tore Rønstad. 

Tore Rønstad forteller at SOFT ofte identifiserer at kompetansen på ledelsesnivå er lav innen feltet. 

- Det er alltid noen velmenende mennesker som ønsker å få ting til, men når vi ser på hva de har av rutiner og prosedyrer så er det ofte store mangler. Tiltakene iverksettes ofte for sent, i etterkant av granskning av ulykker. 

Tore Rønstad er tydelig på at hvis selskapene ikke har klare nok retningslinjer og prosedyrer, så er det risikofylt.

- Dersom byggherre eller oppdragsgiver, og ikke minst arbeidsgiveren selv ikke følger opp, så skjer ulykkene.

Mangel på arbeidskraft

Når vi nå skal øke tempoet og levere mer kraft raskere, så betyr det at vi trenger flere folk, sier Tore Rønstad.

Nettbransjen har over lang tid hentet arbeidskraft fra utlandet for å bygge linjer, og vi må nok regne med at sånn blir det videre. Fremover blir derfor fokus på kulturforskjeller en viktig bit av sikkerhetsarbeidet.

- Økt aktivitet betyr kanskje at vi nå fremover vil se flere nye norske selskaper som tilbyr tjenester, sier Tore Rønstad.

Han understreker at det er viktig at de nye menneskene inn i industrien får tilstrekkelig med kurs, og at kostnadsfokus ikke går på bekostning av bemanning.

- Vi har eksempelvis sett at ulykker ofte har skjedd i forbindelse med stressituasjoner der man har dårlig tid, og at man skal gjøre samme oppgave med færre personer.

“Sånn har vi alltid gjort det”

Når Tore Rønstad er ute hos nettselskapene, får han ofte høre at HMS-fokuset er overdrevet.

- Hvis jeg sier at man i enhver operasjon også må ta en vurdering rundt evakuering og redning, så får jeg tilbakemelding om at de ikke kan tenke på dette på hver eneste jobb. 

I olje- og gassbransjen så er ofte arbeidet begrenset til et lite geografisk område. Slik er det ikke i nettbransjen.

- På en oljeplattform så er det alltid operatører som til syvende og sist har ansvaret for sikkerheten. Og operatør er alltid tett på. I nettbransjen jobber ofte underleverandører alene uten tilsyn. Da er det lettere å ta snarveier, sier Tore Rønstad.

Ofte er det de mest erfarne som også tar snarveiene.

- De som har jobbet lenge i nettbransjen har fått lov å holde på som de alltid har gjort. Nå er det et generasjonsskifte her. Jeg kjenner yngre folk i nettbransjen som ser eldre erfarne kolleger bryte retningslinjer og prosedyrer. Så tenker de at det er helt uakseptabelt, men siden de er unge så tør de ikke si ifra til de mer erfarne.

Fokus på bestillerkompetansen

Tore Rønstad mener også at bestillerkompetansen er for dårlig.

- Både linjebygging og arbeid i høyden i olje- og gassbransjen settes ofte ut til underleverandører. De som bestiller må stille de rette kravene. Dessverre gjør de ofte ikke dette fordi man ikke kjenner kravene.

Han viser til en undersøkelse som Arbeidstilsynet har utført. 

- Det er manglende oppfølging fra arbeidsgiver og oppdragsgiver. Arbeidstakere vet ikke hva som skal være på plass. Og så er det manglende rutiner, som igjen fører til disse ulykkene. Arbeidstilsynet sier at 73 % av de alvorlige ulykkene kunne vært unngått dersom prosedyrer og retningslinjer hadde vært på plass, og dersom operativ ledelse hadde sørget for etterlevelse.

NB: Redaksjonen i Europower medvirker ikke i kampanjen merkraftraskere.no.